วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ : ผลไม้หรรษา

                                                 สาระสำคัญ / ความคิดรอบยอด

            ฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ในการให้ดูรูปภาพผลไม้แล้วสะกดตามครู  เช่น  banana กล้วย, papayaมะละกอ , mango มะม่วง , coconut  มะพร้าว  และอีกมากมายเพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักบังคับให้ออกเสียงตามคำศัพท์ให้ถูกต้องและต้องการฝึกความจำว่าผลไม้ชนิดนั้นมีตัวสะกดอะไรบ้างเพื่อเป็นการฝึกพัฒนาการจำของสมองไปในตัว

                                              แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้      ภาษาต่างประเทศ             รายวิชา   ภาษาอังกฤษ
ชั้น           ป.3     ปีการศึกษา   2554                               
ชื่อหน่วยการเรียนรู้           ภาษาเพื่อการสื่อสาร      เวลา       6   ชั่วโมง
เรื่อง           ผลไม้หรรษา                                         เวลา      1    ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู้     ต  ๑.๑        เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ตัวชี้วัด
           ต  ๑.๑  ป.๓ / ๑      ปฏิบัติตามคำสั่งและคำขอร้องที่ฟังหรืออ่าน
           ต  ๑.๑  ป.๓ / ๒      อ่านออกเสียงคำสะกดคำ  อ่าน  กลุ่มคำ  ประโยคและบทพูดดูเข้าจังหวะ  (Chant) ง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน        
            ต  ๑.๑  ป.๓ / ๓     เลือก/ ระบุภาพหรือสัญญาลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำ  และประโยคที่ฟัง
                                                        กิจกรรมการเรียนรู้
1.Warm  up
1.1    ครูถามนักเรียนว่ารู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผลไม้อะไรบ้าง
 2. Presentation
1.2    อธิบายคำศัพท์ของผลไม้แต่ละชนิดให้นักเรียนฟัง
1.3    สะกดให้นักเรียนพูดตามจนเข้าใจและแยกแยะผลไม้ชนิดนั้นออก

คำศัพท์
สะกด
ความหมาย
banana
บา-นา-น่า
กล้วย
papaya
พะ-พะ-ยะ
มะละกอ
coconut
โค-โค้-นัท
มะพร้าว
  pineapple
พาย -แอบ -เพอะ
สับปะรด
mango
แมง -โก
มะม่วง

  3   .Practice
                   3.1 แจกแบบฝึกหัดจับคู่ให้นักเรียนทำแล้วตรวจให้
 
                         
                                            coconut

                                                                           


                                           mango


                                                                        

                                           pineapple
                                                                
                                             banana

                       
                                                    


                                              papaya

         

   3.2 ทวนคำศัพท์ของผลไม้แต่ละชนิดให้นักเรียนฟัง
             -banana            บา-นา-น่า               กล้วย
             -papaya              พะ-พะ-ยะ                มะละกอ
             -coconut          โค-โค้-นัท            มะพร้าว
             -pineapple       พาย-แอบ-เพอะ      สับปะรด
             -mango            แมง-โก                      มะม่วง
 
 4.  Wrap   up
              -สรุปกิจกรรมให้นักเรียนฟังว่าได้ความรู้อย่างไรบ้าง
              -ให้นักเรียนทวนคำศัพท์อีกครั้งจนจำได้
              -ให้ของรางวัลแก่เด็กๆ

                                           


     banana      บานาน่า         กล้วย             

                                          

     papaya      พะพะยะ         มะละกอ

                                          


      coconuts     โคโค้นัท         มะพร้าว                              

      pineapple    พายแอบเพอะ   สับปะรด

                                                                        


 

       mangoes           แมงโก             มะม่วง          
                    ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น